Coach4you

Het project
Niet voor ieder kind verloopt de overgang van basisschool naar middelbaar onderwijs even gemakkelijk. Kinderen die naar verwachting problemen zullen ondervinden tijdens de overgang van het ene schooltype naar het andere, kunnen worden begeleid door een coach van het project Coach4you van Gilde Zeist.
Dit project heeft tot doel kinderen hun plaats te helpen vinden op deze nieuwe grote school en daardoor vroegtijdige schoolverlating te voorkomen.

Kinderen kunnen aangemeld worden als zij in groep 8 zitten en een beetje extra hulp bij de overgang naar het VO handig zou zijn.

Redenen om een kind aan te melden kunnen zijn dat de kinderen:
– moeite hebben met zich concentreren;
– faalangst hebben;
– licht autistische trekjes hebben;
– angst hebben om (weer) gepest te worden.

Of omdat:
– de ouders niet weten hoe het er op een middelbare school aan toe gaat;
– de ouders niet in staat zijn om het kind te helpen bij deze grote verandering.

Werkwijze
De docent van de basisschool of de ouders melden de leerling aan bij Gilde Zeist.
Hierna vindt met de leerling, de ouders/verzorgers en de leerkracht of IB’er op school een intakegesprek plaats. Op basis van dit gesprek wordt bepaald of de leerling mee kan doen met het project.
Een positieve inzet van alle betrokkenen is een voorwaarde voor deelname.
Vervolgens wordt een gesprek tussen leerling, ouders/verzorgers en een coach tot stand gebracht. Indien alle betrokken partijen samen verder willen, wordt de koppeling bekrachtigd.
De koppeling vindt plaats in mei/juni van het laatste leerjaar (groep 8) van de basisschool. De eerste maanden van het contact worden gebruikt om elkaar te leren kennen en een basis van vertrouwen op te bouwen.
De coach komt vanaf eind groep tot 8 t/m de eerste maanden van de tweede klas wekelijks bij de leerling thuis. Er dient daarbij ook minimaal één van de ouders/verzorgers in huis aanwezig te zijn.

Tijdens deze bezoeken:
– worden vragen of problemen die op school of in de thuissituatie spelen, besproken en wordt de leerling ondersteund bij het oplossen daarvan;
– heeft de coach aandacht voor de aanpak, planning en kan eventueel ook helpen met het huiswerk. De coach kan meegaan naar de bibliotheek voor informatie of biedt hulp bij het verkrijgen van informatie via internet;
– wordt ook met  de ouders/verzorgers gesproken over de gang van zaken op school;
– worden de ouders/verzorgers gestimuleerd om naar ouderavonden te gaan, desgewenst gaat de coach met hen mee;
– stimuleert de coach deelname aan het sport- en verenigingsleven.

De praktijk leert dat persoonlijke aandacht voor de leerling en het betrekken van de ouders/verzorgers tot goede resultaten leidt. Wanneer zowel de leerling als de ouders/verzorgers in staat zijn de goede lijn vast te houden, wordt het contact beëindigd. In principe is dit na de eerste maanden van het tweede leerjaar van de middelbare school.

In een korte voorlichtingsfilm laten we u zien hoe de werkwijze van Coach4you verloopt.

De coaches
Gezien het belang voor de leerlingen stellen wij de volgende eisen aan de coaches.
Ze dienen:
– affiniteit te hebben met kinderen in de leeftijd van 12-15 jaar;
– minimaal een HBO werk- en denkniveau te hebben;
– zich, na het tot stand komen van een koppeling, voor tenminste 1 ½ jaar te verbinden;
– deel te nemen aan de maandelijkse coachbijeenkomsten;
– de aangeboden scholingen, gegeven door professionele organisaties, bij te wonen.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, Gisela Spanjer, via:  coach4you@gildezeist.nl